สารจากบรรณาธิการ

Main Article Content

ศุลีพร แสงกระจ่าง

Abstract

 วารสารพิษวิทยาไทยฉบับนี้ยังคงเนื้อหาสาระและความหลากหลายของบทความ เช่นเคย สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้วารสาร แต่ละฉบับสา เร็จไปได้ด้วยดี กองบรรณาธิการมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะให้วารสารออก เผยแพร่อย่างสม่า เสมอ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านร่วมกันนา เสนอบทความ วิจัย หรือ บทความวิชาการที่น่าสนใจ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ ร่วมมือจากสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านและจะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานคุณภาพ ต่อไป


บรรณาธิการ
วารสารพิษวิทยาไทย

Article Details

How to Cite
แสงกระจ่าง ศ. . (2020). สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Toxicology, 28(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/244084
Section
Editorial