สารจากบรรณาธิการ

Main Article Content

สพ.ญ. เพียงใจ คูประดินันท์

Abstract

       กองบรรณาธิการชุดปัจจุบันมีความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะจัดทาให้วารสารพิษวิทยาไทยได้ออก ตีพิมพ์ทันตามกาหนด แต่เนื่องจากมีอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงชุดกรรมการบริหารและกอง บรรณาธิการ ทาให้การออกวารสารต้องล่าช้ากว่ากาหนดที่ควรจะเป็น ดังนั้นวารสารฉบับนี้ซึ่งเป็นปีที่ ๒๙ จะเป็นการรวมเล่ม ๑-๒ เข้าไว้ด้วยกัน กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในฉบับต่อไปจะ สามารถออกวารสารได้ทันตามกาหนดระยะเวลา


        กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้วารสารฉบับนี้สามารถตีพิมพ์ได้ และหวัง ว่าในฉบับต่อๆไปคงจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกและผู้สนใจร่วมส่งบทความ ไม่ว่าจะเป็น ผลงานวิจัย บทความทั่วไป รายงานผู้ป่วย หรือทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับด้านพิษวิทยา เพื่อให้ วารสารพิษวิทยาไทยของเราสามารถออกตีพิมพ์ได้อย่างต่อเนื่อง


       คณะกรรมการสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ในปี ๒๕๕๘ จะมี การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ ๖ (NCT6: Toxicology Development in ASEAN) ซึ่งคาดว่าจะจัด ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ หลังจากที่ว่างเว้นไม่ได้จัดมา ๑ ปี เป็นการร่วมจัดระหว่างสมาคมพิษวิทยา แห่งประเทศไทย สถาบันโภชนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สมาคมพิษวิทยาคลินิก และชมรมพันธุพิษ แห่งประเทศไทยจึงขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจ เตรียมส่งผลงานเพื่อนาเสนอในการประชุมวิชาการ พิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ ๖ นี้ โดยผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมพิษวิทยาแห่ง ประเทศไทย www.thaitox.org


สพ.ญ. เพียงใจ คูประดินันท์
วารสารพิษวิทยาไทย
กลุ่มงานวิจัยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
๒๖๘/๑ ถ. พระราม ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์: ๐๒-๓๕๔๗๐๒๕ ต่อ ๑๒๐๗
E-mail: [email protected]

Article Details

How to Cite
คูประดินันท์ เ. (2020). สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Toxicology, 29(1-2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/244098
Section
Editorial
Author Biography

สพ.ญ. เพียงใจ คูประดินันท์

วารสารพิษวิทยาไทย
กลุ่มงานวิจัยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
๒๖๘/๑ ถ. พระราม ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐