Message from the editor

Main Article Content

Monruedee Sukprasansap

Abstract

วารสารพิษวิทยาไทยฉบับนี้เป็น ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓ บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ในวารสาร มีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ ผลกระทบของโอโซนในสิ่งแวดล้อมการทำงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่ออาการระบบทางเดินหายใจของผู้ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมหลอมโลหะ พิษของสารไอระเหยน้ำมันในกลุ่มของสารบีเทค (เบนซีน โทลูอีน เอทิลเบนซีน และไซลีน) ที่เกิดขึ้นขณะถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงลงถังเก็บที่สถานีบริการ นอกจากนี้ในแง่ของอาหารมีการวิจัยเกี่ยวกับผลของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในกลุ่มของโพรไบโอติกส์ และซินไบโอติกส์ต่อการป้องกันการเกิดพิษต่อตับจากยาพาราเซตามอลในเซลล์มะเร็งตับมนุษย์ ความเสี่ยงการได้รับสัมผัสสารแรคโตพามีนแบบเฉียบพลัน จากการบริโภคเครื่องในสุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารสัตว์ผสมแรคโตพามีน   ซึ่งถูกใช้เป็นสารเร่งการสร้างกล้ามเนื้อ รวมถึง สถานการณ์ระบาดโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดในประเทศไทย


กองบรรณาธิการหวังว่า บทความในวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ ได้แก่ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจอื่นๆ สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ที่ส่งทั้งบทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ที่มีคุณค่ามาเผยแพร่ในวารสารพิษวิทยาไทยฉบับนี้    


อาจารย์ ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย์
บรรณาธิการวารสารพิษวิทยาไทย

Article Details

How to Cite
Sukprasansap, M. (2020). Message from the editor. Thai Journal of Toxicology, 35(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/248479
Section
Editorial