Message from the editor

Main Article Content

Monruedee Sukprasansap

Abstract

วารสารพิษวิทยาไทยฉบับนี้เป็น ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน) ๒๕๖๕ บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ในวารสาร มีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ การประเมินความปลอดภัยทางคลินิกของเจลลี่โภช-นาผสมสารพีอีไอทีซี ซึ่งเป็นอาหารเจลที่ให้ทั้งสารอาหารและประโยชน์ต่อสุขภาพ การศึกษา ในอาสาสมัครสุขภาพดีแบบระยะยาว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืนอาหาร นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยการวิเคราะห์ตรวจวัดสารเมทาบอไลต์ของสารกำจัดแมลงไพรีทรอยด์ที่ปนเปื้อนในน้ำนมสังเคราะห์ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี/แมสสเปกโตรเมตรี สำหรับบทความปริทัศน์ มีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสำคัญของการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสำหรับการประเมินความเสี่ยงการได้รับสัมผัสสารเคมีในอาหาร
กองบรรณาธิการหวังว่า บทความในวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ ได้แก่ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจอื่นๆ สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ที่ส่งทั้งบทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ที่มีคุณค่ามาเผยแพร่ในวารสารพิษวิทยาไทยฉบับนี้ผศ. ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย์
บรรณาธิการวารสารพิษวิทยาไทย


หน่วยพิษวิทยาอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕/๒๕ ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ อ.พุทธมณฑล ต.ศาลายา จ.นครปฐม ประเทศไทย ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๘๐๐-๒๓๘๐ ต่อ ๓๒๘ โทรสาร ๐๒ ๘๘๙-๓๖๗๓
อีเมล: [email protected]; [email protected]

Article Details

How to Cite
Sukprasansap, M. (2022). Message from the editor. Thai Journal of Toxicology, 37(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol/article/view/255097
Section
Editorial