Call for Paper

Download Call for Paper

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้จัดทำ วารสาร สจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ขึ้น โดยมีความประสงค์เพื่อนำเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ อีกทั้งยังเพื่อสนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหารหรือนักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้เป็นที่รู้จัก ดังนั้นจึงขอเชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจทุกท่านเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยมายังกองบรรณาธิการ วารสาร สจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กองบรรณาธิการ ยินดีพิจารณาบทความทุกเรื่องเพื่อคัดเลือกบทความที่น่าสนใจและมีประโยชน์ นำลงตีพิมพ์ในวารสารเพื่อเผยแพร่สู้ผู้อ่านต่อไป

นโยบายพิจารณากลั่นกลองบทความ

บทความวิชาการหรือบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในทุกสาขาวิชา จะได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องก่อนลงตีพิมพ์ในวารสาร และต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือระหว่างการพิจารณาในวารสารอื่นๆ (การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความ

แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพิจารณานำลงวารสารฯ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบฟอร์มส่งบทความฉบับแก้ไขเพื่อนำส่งวารสารฯ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพื่อตอบรับตีพิมพ์

1. กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้นถึงความสอดคล้องกับแนวทางตีพิมพ์ผลงานของวารสารหรือไม่ แล้วจะมีหนังสือแจ้งกลับการพิจารณา
2. ถ้าบทความมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับวารสาร กองบรรณาธิการจะพิจารณาความถูกต้องของรูปแบบการเตรียมข้อมูลต้นฉบับผู้นิพนธ์จะต้องแก้ไขให้ตรงตามรูปแบบที่กำหนด
3. ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความ เมื่อผลการประเมินผ่านหรือไม่ผ่านหรือมีการแก้ไขจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการตีพิมพ์ และวารสารฉบับที่นำบทความลงตีพิมพ์จำนวน 1 ฉบับ

กำหนดเวลาการรับต้นฉบับ

กองบรรณาธิการ จะเปิดรับต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอย่างต่อเนื่อง และจะตอบรับไปยังผู้เขียนเมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว
อนึ่งหากบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณคุณแล้ว กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบอีกครั้งหนึ่ง และอาจส่งบทความกลับคืนไปยังผู้เขียนเพื่อให้แก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีกำหนดรับต้นฉบับที่แก้ไขปรับปรุงแล้วภายใน 14 วัน หลังจากที่แจ้งไปยังผู้เขียนเพื่อนำต้นฉบับไปจัดพิมพ์ต่อไป