กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษาการจัดทำวารสาร
1. รองอธิการบดี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2. ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
3. ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
4. ผู้อำนวยการส่วนวิทยบริการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

 

คณะกรรมการกองบรรณาธิการฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ รัตนเดช บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ร่วมจิตร นกเขา รองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิระ สายศร กองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา ทวิชศรี กองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์สรวง ยางทอง กองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพล จุ้งเจริญ กองบรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์ นาคเทวัญ กองบรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ คายบ์ กองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ สุวลักษณ์ กองบรรณาธิการ
นายภูวดล ประพฤติดี กรรมการและเลขานุการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewers)

รองศาสตราจารย์ ดร.ร่วมจิตร นกเขา สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ดร.อัญจนา จันทร์ปะทิว สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตร สันติประชา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรประพา คงตระกูล สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์สรวง ยางทอง สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ดร.ธิติ ทองคำงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี
ดร.จงจิตร จันตรา สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ดร.ชนัดดา ภวชโลทร สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ดร.อภิชัย พลชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพล จุ้งเจริญ สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤบดี ศรีสังข์ สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ดร.อาคม ปะหลามานิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา แดงวิไลลักษณ์ สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระวี ตรีอำนรรค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา วงษ์สีดาแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ รัตนเดช สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวรัตน์ ตรีอำนรรค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นักรบ นาคประสม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกิต ทิมขำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์