วารสารสจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จัดพิมพ์ ปีละ 1 ฉบับ ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม มีจุดมุ่งเน้นบทความวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ โดยบทความแต่ละบทความจะผ่านการประเมิน (Peer-Review) ซึ่งบทความวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ได้จะต้องผ่านการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน จาก 3 ท่านที่ประเมินบทความวิจัยนั้น ๆ

Journal of KMITL Prince of Chumphon (Science and Technology), King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus is a peer-reviewed, publishing once a year from January to December. Contributions are invited on novel achievements in all fields of science, engineering and agriculture. All manuscripts must be accepted by two-thirds of reviewers to be published in our journal.

Online ISSN : 2630 -080X