Aim and Scope

วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น (ISSN 1686-4522) เป็นวารสารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่มี Peer Review โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง ในในกลุ่ม Life Science (Agricultural and Biological Sciences) จากการจัดโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เพื่อเผยแพร่ บทความวิจัยหรือบทความปริทัศน์ ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น ยึดมั่นในจริยธรรมการตีพิมพ์ และมุ่งเน้นที่จะเผยแพร่บทความที่มีคุณค่าทางวิชาการเป็นสำคัญ ผู้นิพนธ์สามารถส่งบทความเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ
   ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 
   ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม