Editorial Board

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชนิภา อุดมทวี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เจือจันทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ ทัดศรี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติมา กษมาวุฒิ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล แสนสุข, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย วัฒนกรสิริ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้องนุช สารภี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระเดช อินทเจริญศานต์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อาจารย์ ดร.ยุพเยาว์ โตคีรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นางสาวยุรีรัตน์ ธรรมเที่ยง
นายทวีวัฒน์ มูลจัด