วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอบำเหน็จณรงค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ADMINISTRATORS’ VISION OF THE SCHOOLS ADMINISTRATION IN BAMNET NARONG DISTRICT UNDER CHAIYAPHOM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE OFFICE AREA 3

Main Article Content

์Ntapat Worapongpat

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอบำเหน็จณรงค์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และ (2) เปรียบเทียบ วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอบำเหน็จณรงค์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จำแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนในอำเภอบำเหน็จณรงค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 459 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ครูผู้สอนในอำเภอบำเหน็จณรงค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 210 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโยการเปิดตารางของเครจซี่และมอร์แกน และทำการสุ่ม อย่างง่าย วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (3) เก็บรวบรวมข้อมูล และ (4) วิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
ผลการวิจัย พบว่า (1) วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอบำเหน็จณรงค์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก และ (2) ผลการเปรียบเทียบวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอ บำเหน็จณรงค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จำแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน โดยรวมและรายด้าน พบว่าไม่แตกต่างกัน

Article Details

Section
Research Article (บทความวิจัย)
Author Biography

์Ntapat Worapongpat, Ntapat Worapongpat

Nonthaburi