เปลี่ยนบรรณาธิการ

2022-11-24

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการเพื่อให้สอดคล้องกับนโนบายของวารสารที่สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทอง แก้วฉาย เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุสลินท์ โตะแปเราะ (อาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)