Announcements

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ดำเนินการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ มาเป็นเวลา 13 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 (ปีที่ 1) จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2564 (ปีที่ 13) โดยเผยแพร่บทความทางด้านการแพทย์ การพยาบาล วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตรและเทคโนโลยี และการฝึกอาชีพสาขาอื่น ๆ ทั้งนี้ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จะประเมินคุณภาพวารสารในรอบถัดไปเฉพาะสาขาวิชาหลักสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ในการนี้คณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารฯ จึงมีมติให้รับบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science) ด้านการแพทย์ พยาบาล
ทันตกรรม สาธารณสุขศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ทั้งนี้วารสารจะดำเนินการรับเผยแพร่บทความเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 หรือ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ทางวารสารขอขอบพระคุณผู้เขียนด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตรและเทคโนโลยี และการฝึกอาชีพสาขาอื่น ๆ เป็นอย่างสูงยิ่ง ที่ได้ให้การสนับสนุนและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารที่ผ่านมา

  • เรื่องการตีพิมพ์

    2022-01-21

    วารสารรับตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น ด้านการแพทย์ (Medicine) ด้านการพยาบาล (Nursing) ด้านทันตกรรม (Dentistry) ด้านสาธารณสุขศาสตร์ (Health profession) และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

    Read more about เรื่องการตีพิมพ์