Announcements

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ดำเนินการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ มาเป็นเวลา 13 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 (ปีที่ 1) จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2564 (ปีที่ 13) โดยเผยแพร่บทความทางด้านการแพทย์ การพยาบาล วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตรและเทคโนโลยี และการฝึกอาชีพสาขาอื่น ๆ ทั้งนี้ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จะประเมินคุณภาพวารสารในรอบถัดไปเฉพาะสาขาวิชาหลักสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ในการนี้คณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารฯ จึงมีมติให้รับบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science) ด้านการแพทย์ พยาบาล
ทันตกรรม สาธารณสุขศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ทั้งนี้วารสารจะดำเนินการรับเผยแพร่บทความเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 หรือ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ทางวารสารขอขอบพระคุณผู้เขียนด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตรและเทคโนโลยี และการฝึกอาชีพสาขาอื่น ๆ เป็นอย่างสูงยิ่ง ที่ได้ให้การสนับสนุนและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารที่ผ่านมา