การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันกรดดำโดยใช้ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน

  • สมสุข ไตรศุภกิตติ

Abstract

การนำน้ำมันกรดดำที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวมาใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิต
ไบโอดีเซล เพื่อใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลซึ่งมีราคาสูงขึ้นหากน้ำมันกรดดำถูกปล่อยทิ้งจะทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเสียทรัพยากรที่มีค่าไปโดยเปล่าประโยชน์ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิต
ไบโอดีเซลจากน้ำมันกรดดำที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าว เพื่อลดต้นทุนด้านวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล โดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ตัวแปรที่ศึกษาคือ อัตราส่วนโดยน้ำหนักของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อน้ำมันกรดดำ และอัตราส่วนโดยน้ำหนักของเอทานอลต่อน้ำมันกรดดำ ที่อุณหภูมิในการทำปฏิกิริยา 60±5 องศาเซลเซียส และเวลาในการทำปฏิกิริยา 45 นาที ผลงานวิจัยสรุปได้ว่า ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันกรดดำ คือ อัตราส่วนโดยน้ำหนักของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อน้ำมันกรดดำ 1:100 และอัตราส่วนโดยน้ำหนักของเอทานอลต่อน้ำมันกรดดำ 0.5:1 ไบโอดีเซลที่ผลิตได้มีสีน้ำตาลและให้ผลได้ร้อยละ 29.50

คำสำคัญ: ไบโอดีเซล น้ำมันกรดดำ ทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2015-12-29
How to Cite
ไตรศุภกิตติส. (2015). การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันกรดดำโดยใช้ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน. Princess of Naradhiwas University Journal, 8(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/52657
Section
บทความวิจัย