การเปรียบเทียบและปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว (กรณีศึกษาชุมชนบางนาค)

  • ทวีศักดิ์ ขัตติยวรรณ

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการเปรียบเทียบและปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วให้กับชุมชนบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยศึกษาปริมาณการได้คืนของน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว (%yield), คุณลักษณะการเป็นของเหลวที่สำคัญ รวมถึงต้นทุนในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว โดยแบ่งน้ำมันพืชที่ใช้แล้วออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นของเหลว, เป็นไข, และเป็นของเหลวผสมไข แล้วนำมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลโดยผ่านกระบวนการทำปฏิกิริยาแบบทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน จากนั้นเปรียบเทียบการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) กับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วจากชุมชนบางนาค พบว่า ปริมาณการได้คืนของน้ำมัน (%yield) ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นของเหลว, เป็นไข, และเป็นของเหลวผสมไขจากการผลิตโดย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คิดเป็น 92.7, 84.9 และ 90.8 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ คุณสมบัติการเป็นของเหลวของเชื้อเพลิง คือการเป็นไข โดยน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเมื่อตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องไม่มีไขเกิดขึ้น, มีจุดวาบไฟ 70 องศาเซลเซียส, ค่าความร้อนต่ำ 50,015 กิโลจูนต่อกิโลกรัม และต้นทุนในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว ในส่วนที่เป็นของเหลว, เป็นไข, และเป็นของเหลวผสมไขรวมเป็นเงิน 26.34, 32.08 และ 30.03 บาทต่อลิตร ตามลำดับ ส่วนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วของชุมชนบางนาค พบว่า ปริมาณการได้คืนของน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว (%yield) ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ส่วนที่เป็นของเหลว, เป็นไข, และเป็นของเหลวผสมไขจากการผลิตโดยชุมชนบางนาค คิดเป็น 80, 60 และ 70 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ คุณสมบัติการเป็นของเหลวของเชื้อเพลิง คือการเป็นไข โดยน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว เมื่อตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องไม่มีไขเกิดขึ้น,มีจุดวาบไฟ 72 องศาเซลเซียส, ค่าความร้อนต่ำ 50,010 กิโลจูนต่อกิโลกรัมและต้นทุนในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว ในส่วนที่เป็นของเหลว, เป็นไข, และเป็นของเหลวผสมไข รวมเป็นเงิน 32.64, 43.52 และ 37.36 บาทต่อลิตร. คำสำคัญ : ไบโอดีเซล ปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน น้ำมันพืชใช้แล้ว

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2015-12-29
How to Cite
ขัตติยวรรณท. (2015). การเปรียบเทียบและปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว (กรณีศึกษาชุมชนบางนาค). Princess of Naradhiwas University Journal, 8(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/52658
Section
บทความวิจัย