การศึกษาอายุที่เหมาะสมของต้นอ่อนทานตะวันต่อความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

  • รักชนก ภูวพัฒน์
  • มูฮัมมัดบาคอรี ยูโซ๊ะ
  • โซเฟีย เมฆารัฐ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอายุที่เหมาะสมของต้นอ่อนทานตะวันต่อความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยศึกษาจากสารสกัดของใบและลำตันอ่อนทานตะวันอายุ 1 และ 2 สัปดาห์ จากนั้นจึงตรวจสอบด้วยเทคนิค GC-MS ผลการศึกษาพบสาร 2-propanone,1- hydroxyl, acetic acid และสาร phenol,2,6- dimethoxy-4- (2-propanyl) ทั้งจากส่วนใบและลำต้นของต้นอ่อนทานตะวันอายุ 1 และ 2 สัปดาห์acetolและ glycerol เป็นสารที่พบในปริมาณสูงจากส่วนใบและลำต้นอายุ 1 สัปดาห์ ในขณะที่ 2-propanone,1-hydroxy และ glycerol พบในปริมาณสูงจากส่วนใบและลำต้นอายุ 2 สัปดาห์ ต้นอ่อนทานตะวันที่มีอายุต่างกันในส่วนใบและลำต้นมีความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่แตกต่างกัน

คำสำคัญ: ต้นอ่อนทานตะวัน, ทานตะวัน, สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2015-12-29
How to Cite
ภูวพัฒน์ร., ยูโซ๊ะม., & เมฆารัฐโ. (2015). การศึกษาอายุที่เหมาะสมของต้นอ่อนทานตะวันต่อความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ. Princess of Naradhiwas University Journal, 8(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/52660
Section
บทความวิจัย