ความหลากชนิดและการกระจายตัวของตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

  • กิติยา ถาวโรฤทธิ์
  • นฤมล แสงประดับ

Abstract

การศึกษาความหลากชนิดและการกระจายตัวของตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เก็บตัวอย่างเชิงคุณภาพจากลำธารต้นน้ำทั้งหมด 15 สถานี เก็บตัวอย่างในฤดูหนาว (ธันวาคม 2553-มกราคม 2554) และฤดูร้อน (มีนาคม-เมษายน 2554) ผลการศึกษาพบตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำ 4,327 ตัว 26 สกุล 17 วงศ์ ได้แก่ Rhyacophila (Rhyacophilidae) Agapetus Glossosoma (Glossosomatidae) Chimara Wormaldia (Philopotamidae) Stenopsyche (Stenopsychidae) Tinodes (Psychomyiidae) Melanotrichia (Xiphocentronidae) Pseudoneureclipsis (Dipseudopsidae) Ecnomus (Ecnomidae) Polycentropus (Polycentropodidae) Diplectrona Cheumatopsyche Hydromanicus Hydropsyche Potamyia Amphipsyche Macrostemum (Hydropsychidae) Brachycentrus (Brachycentridae) Lepidostoma (Lepidostomatidae) Goera (Goeridae) Molanna (Molannidae) Anisocentropus (Calamoceratidae) Ceraclea Setodes (Leptoceridae) และ Helicopsyche (Helicopsychidae) พบความหลากชนิดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวมากกว่าในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง โดยพบ 20 สกุลและ 16 สกุล ตามลำดับ วงศ์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดคือ Hydropsychidae พบ 7 สกุล Hydropsyche เป็นสกุลที่พบได้ทั่วไป และมีความชุกชุมมากที่สุด 1,160 ตัว ในการศึกษาครั้งนี้ Melanotrichia Brachycentrus และ Helicopsyche เป็นสกุลที่พบการกระจายตัวน้อย และพบในบางสถานีเท่านั้น

คำสำคัญ: แมลงหนอนปลอกน้ำ ความหลากหลาย อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2015-12-29
How to Cite
ถาวโรฤทธิ์ก., & แสงประดับน. (2015). ความหลากชนิดและการกระจายตัวของตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ. Princess of Naradhiwas University Journal, 8(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/52661
Section
บทความวิจัย