การพัฒนารูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

  • ศิริกัญญา แก่นทอง
  • สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์
  • สมถวิล วิจิตรวรรณา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และวิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 พัฒนารูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ แบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 สร้างรูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยการวิเคราะห์เอกสาร ระยะที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบที่สร้างขึ้นโดยการสัมภาษณ์ พรรณาวิเคราะห์เนื้อหา ระยะที่ 3 ตรวจสอบรูปแบบที่พัฒนาโดยการสอบถามผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรสายสอนและวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน พรรณาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ขั้นตอนที่ 2 ประเมินรูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จากการสนทนากลุ่ม พรรณาวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีองค์ประกอบสำคัญ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยนำเข้า ประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำสูง บุคลากรเข้าใจบริบทพื้นที่และสภาพแวดล้อมทางสังคม แนวทางในการสรรหางบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 2) ปัจจัยกระบวนการ ประกอบด้วยโครงสร้างการบริหาร การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์การ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และ 3) ปัจจัยผลผลิต ประกอบด้วยนักศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ในสาขาที่เรียนและนำไปประยุกต์ใช้ได้ และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งองค์ประกอบของโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยมีค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้วเท่ากับ .97 และค่าความคลาดเคลื่อนของโมเดลเท่ากับ .02 และ 2. ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบ พบว่ารูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่พัฒนาขึ้น มีความถูกต้อง เหมาะสม มีประโยชน์ และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

 

คำสำคัญ: รูปแบบการบริหารงาน มหาวิทยาลัยที่เกิดจากการหลอมรวมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2015-12-29
How to Cite
แก่นทองศ., ตันติรจนาวงศ์ส., & วิจิตรวรรณาส. (2015). การพัฒนารูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. Princess of Naradhiwas University Journal, 8(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/52664
Section
บทความวิจัย