การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

  • เดชดนัย จุ้ยชุม
  • ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ 2) เพื่อศึกษาพัฒนาการของเนื้อหาวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 18 ฉบับ โดยเป็นบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทั้งหมด 207 บทความ ซึ่งผู้วิจัยใช้แบบวิเคราะห์เนื้อหาในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละและค่าความชัน

ผลการวิจัย พบว่า 1) กลุ่มผู้เขียนบทความที่พบมากที่สุดคือ อาจารย์ ร้อยละ 41.43 2) รูปแบบของบทความที่พบมากที่สุดคือ บทความวิจัย ร้อยละ 75.80 3) เนื้อหาของบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากที่สุด ร้อยละ 72.90 เมื่อจำแนกรายด้านย่อย พบว่า มีเนื้อหาของบทความด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มากที่สุด ร้อยละ 28.50 4) ประเภทของรายการอ้างอิงที่พบมากที่สุดคือ หนังสือ/ตำรา ร้อยละ 94.20 5) แนวโน้มของกลุ่มผู้เขียนบทความที่มีตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากที่สุดในอัตรา 2.143 บทความต่อปีที่สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 0.948 6) แนวโน้มของรูปแบบบทความวิจัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากที่สุดในอัตรา 3.514 บทความต่อปีที่สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 0.813 7) แนวโน้มของเนื้อหาของบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากที่สุดในอัตรา 4.943 บทความต่อปีที่สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 0.856 เมื่อจำแนกรายด้านย่อย พบว่า เนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากที่สุดในอัตรา 0.543 บทความต่อปีที่สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 0.869 8) แนวโน้มของประเภทของรายการอ้างอิงที่เป็นบทความวารสาร/บทความวิจัย/บทความวิชาการ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากที่สุดในอัตรา 5.457 บทความต่อปีที่สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 0.816 และ 9) แนวโน้มของค่า Thai-Journal Impact Factors มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตรา 0.063 ต่อปีที่สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 0.889

คำสำคัญ: การวิเคราะห์เนื้อหา วารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2015-12-29
How to Cite
จุ้ยชุมเ., & ศิริพันธุ์ศ. (2015). การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. Princess of Naradhiwas University Journal, 8(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/52665
Section
บทความวิจัย