สมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Authors

  • ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
  • ดาริน โต๊ะกานิ
  • มุสลินท์ โต๊ะกานิ

Abstract

 การวิจัยนี้ เพื่อศึกษาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ4 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา รวม จำนวน 172 คน แบบสอบถามที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แบบวัดความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม และ แบบประเมินสมรรถนะทางวัฒนธรรมอีก 4 ด้าน ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงแล้วได้ค่าKR-20 เท่ากับ 0.81และค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.88 ตามลำดับ ผลการวิจัย พบว่า ระดับสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (X=55.55,SD=6.16) เมื่อเปรียบเทียบ ระดับสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 พบว่า ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน สำหรับในแต่ละด้านพบว่า ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ต่างวัฒนธรรม แตกต่างไปจาก ชั้นปีที่4 ( t=-2.663 ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบนักศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม พบว่า สมรรถนะทางวัฒนธรรม ด้านการตระหนักรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ด้านทักษะเกี่ยวกับวัฒนธรรม ด้านความปรารถนาที่จะมีสมรรถนะทางวัฒนธรรมและในภาพรวม แตกต่างไปจากนักศึกษาพยาบาลที่ไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม (t = -1.896 ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น การพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลจึงเป็นสิ่งจำเป็น และควรมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง
คำสำคัญ : สมรรถนะทางวัฒนธรรม, นักศึกษาพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-14

How to Cite

ศิริพันธุ์ ศ., โต๊ะกานิ ด., & โต๊ะกานิ ม. (2011). สมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. Princess of Naradhiwas University Journal, 1(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53623