ปัญหาและความต้องการบริการให้การปรึกษาของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Authors

  • มุสลินท์ โต๊ะกานิ

Abstract

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการด้านบริการคำปรึกษาของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) จำนวน 403 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการบริการให้การปรึกษา ของนักศึกษา ด้านวิชาการ ด้านส่วนตัว ด้านสังคม ด้านจริยธรรม หาความเที่ยงของเครื่องมือโดยวิธีครอนบาคแอลฟา ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ เท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีปัญหาการเรียนภาคทฤษฏีเป็นลำดับแรก รองลงมาคือ ปัญหาในการสอบรายวิชา และปัญหาการเงิน ส่วนนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) มีปัญหาการเรียนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติมากเป็นลำดับแรกเท่ากัน
รองลงมาคือ ปัญหาการเงิน และปัญหาในการสอบรายวิชานอกจากนี้ พบว่า นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีความต้องการบริการให้การปรึกษา ด้านวิชาการ ด้านส่วนตัว ด้านสังคม และด้านจริยธรรม อยู่ในระดับมาก ส่วนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) มีความต้องการบริการให้การปรึกษา ด้านวิชาการ ด้านส่วนตัวและด้านจริยธรรม อยู่ในระดับมาก และด้านสังคมอยู่ในระดับปานกลาง การศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดบริการให้การปรึกษาให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของนักศึกษาอย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ต่อไป
คำสำคัญ: ความต้องการ บริการให้การปรึกษา นักศึกษาพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-14

How to Cite

โต๊ะกานิ ม. (2011). ปัญหาและความต้องการบริการให้การปรึกษาของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. Princess of Naradhiwas University Journal, 1(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53626