การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกลไกการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Authors

  • จงรัก พลาศัย

Abstract

 การจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในระบบที่เป็นทางการ,ไม่เป็นทางการ และการศึกษาตามอัธยาศัย ได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์ความไม่สงบและความแตกต่างเชิงวัฒนธรรม ก่อให้เกิดปัญหาทั้งในด้านนโยบายและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการศึกษาท้องถิ่นในแนวโน้มทิศทางการบูรณาการทางสังคมและวัฒนธรรม ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา ปัญหาด้านการใช้ภาษาในการเรียน และปัญหาด้านบุคลากรทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจในการดำเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สำคัญ คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ บทความฉบับนี้ มุ่งนำเสนอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกลไกการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่สำคัญคือ 1)การพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่สนองตอบความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 2)การบริการวิชาการและการสร้างอาชีพในท้องถิ่น 3)การพัฒนาระบบการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 4)การพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 5)การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล 6)การพัฒนาด้านกายภาพ และ 7)การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงการสนองตอบความต้องการในท้องถิ่นเป็นสำคัญ
คำสำคัญ: การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-14

How to Cite

พลาศัย จ. (2011). การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกลไกการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. Princess of Naradhiwas University Journal, 1(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53627