สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางการพยาบาล : มุมมองจากประสบการณ์

Authors

  • ประณีต ส่งวัฒนา

Abstract

 ในปัจจุบัน การดูแลสุขภาพมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในสังคมที่มีมากขึ้น พยาบาลจึงมีบทบาทสำคัญในการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพทุกมิติ จากการวิเคราะห์สถานภาพการวิจัยจากอดีตสู่ปัจจุบัน พบว่า มีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานวิจัยหลายประการ ซึ่งต้องการความร่วมมือจากทุกองค์กรทางการพยาบาลทุกระดับทั้งทางการศึกษาและการปฏิบัติ เพื่อกำหนดทิศทางและผลลัพธ์ในการวิจัยทางการพยาบาลอย่างชัดเจน
คำสำคัญ: สถานภาพ ทิศทาง วิจัยทางการพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-14

How to Cite

ส่งวัฒนา ป. (2011). สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางการพยาบาล : มุมมองจากประสบการณ์. Princess of Naradhiwas University Journal, 1(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53628