การออกแบบวงจรตรวจสอบสถานะการเปิดปิดของโหลดทางไฟฟ้า

Authors

  • สมภพ ผดุงพันธ์
  • กฤษกร ไชยยาว

Abstract

 บทความนี้นำเสนอแนวทางการออกแบบวงจรตรวจสอบสถานะการเปิดปิดของโหลดทางไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบสถานะปัจจุบันของโหลดทางไฟฟ้าที่ถูกสั่งงานจากวงจรควบคุม ว่าอยู่ในสถานะใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการสั่งงานควบคุมโหลดทางไฟฟ้าและการวิเคราะห์หาสาเหตุอันเนื่องมาจากโหลดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การออกแบบใช้หลักการตรวจจับกระแสที่ไหลผ่านโหลด แล้วนำไปขยายระดับสัญญาณให้สูงขึ้นเพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัด หรือเชื่อมต่อกับวงจรดิจิตอลเพื่อตรวจสอบสถานะการเปิดปิดของโหลดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ: โหลดทางไฟฟ้า วงจรตรวจสอบสถานะ การควบคุมโหลด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-14

How to Cite

ผดุงพันธ์ ส., & ไชยยาว ก. (2011). การออกแบบวงจรตรวจสอบสถานะการเปิดปิดของโหลดทางไฟฟ้า. Princess of Naradhiwas University Journal, 1(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53629