ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อยคั้นน้ำ 2 พันธุ์

Authors

  • ทวี บุญภิรมย์

Abstract

 การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อยคั้นน้ำ 2 พันธุ์ ดำเนินการ ณ แปลงทดลองภาควิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 15 เดือนเมษายน พ.ศ. 2551 การวางแผนการทดลองแบบ Randomized Completely Block Design จำนวน 4 ซ้ำ 2 สิ่ง ทดลองคือ อ้อยพันธุ์สิงคโปร์ และอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50
 ผลการศึกษาพบว่า อ้อยคั้นน้ำพันธุ์สิงคโปร์มีน้ำหนักต่อลำมากกว่าอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ส่วนการเจริญเติบโตทางด้านความสูง จำนวนลำต่อแถว ความยาวปล้อง อ้อยสุพรรณบุรี 50 มีการเจริญเติบโตมากกว่าอ้อยคั้นน้ำพันธุ์สิงคโปร์ ทางด้านผลผลิต พบว่า อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ให้ผลผลิต 9,220.46 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนอ้อยสิงคโปร์ให้ผลผลิต 5,360.20 กิโลกรัมต่อไร่ อ้อยคั้นน้ำพันธุ์สิงคโปร์ เป็นพันธุ์ดั้งเดิมที่นิยมปลูกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ส่วนอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 เป็นอ้อยคั้นน้ำสายพันธุ์ใหม่และได้รับการส่งเสริมให้ปลูกเพื่อการค้าในหลายพื้นที่ ในปัจจุบันเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาการผลิตอ้อยคั้นน้ำของจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดใกล้เคียง ให้เป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักของเกษตรกร เพื่อยกระดับรายได้ ลดการว่างงาน ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ มีส่วนช่วยเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งได้อีกทางหนึ่ง
คำสำคัญ : การเจริญเติบโต, ผลผลิต, อ้อยคั้นน้ำ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-14

How to Cite

บุญภิรมย์ ท. (2011). ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อยคั้นน้ำ 2 พันธุ์. Princess of Naradhiwas University Journal, 1(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53632

Issue

Section

บทความวิจัย