การศึกษากำลังอัดคอนกรีตโดยใช้หินฝุ่นเป็นส่วนผสมแทนทรายหยาบกรณีศึกษา หินฝุ่นโรงโม่หิน นราธิวาสโรงโม่หิน

Authors

  • ธีระ เทพพรหม

Abstract

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากำลังอัดของคอนกรีต โดยใช้หินฝุ่นเป็นส่วนผสมแทนทรายหยาบ กรณีศึกษา หินฝุ่นโรงโม่หิน นราธิวาสโรงโม่หินโดยใช้หินฝุ่นเป็นส่วนผสมแทนทรายหยาบที่ ร้อยละ 0, 40 , 60 , 80 , 90 และแทนทรายทั้งหมด ที่ค่าการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตกำลังอัด 250 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และ 350 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ค่าความยุบตัว 8 - 10 เซนติเมตรและหล่อแท่งคอนกรีตตัวอย่าง ขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร บ่มคอนกรีตโดยวิธีแช่น้ำตลอดอายุคอนกรีตที่ อายุคอนกรีต 7 วัน 14 วัน และ 28 วัน ที่ค่าการออกแบบกำลังอัดประลัย 250 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร พบว่าแท่งคอนกรีตตัวอย่างที่ผสมหินฝุ่นบางส่วนและทั้งหมด มีค่ากำลังอัดประลัยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.99 ถึง 1.07 เท่า ของกำลังอัดประลัยเฉลี่ยจากการผสมด้วยทรายหยาบทั้งหมด และที่ค่าการออกแบบกำลังอัดประลัย 350 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร พบว่าแท่งคอนกรีตตัวอย่างที่ผสมหินฝุ่นบางส่วนและทั้งหมด มีค่ากำลังอัดประลัยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00 ถึง 1.06 เท่า ของกำลังอัดประลัยเฉลี่ยจากการผสมด้วยทรายหยาบทั้งหมดจากผลการทดสอบในทั้งสองค่าการออกแบบแสดงว่า คอนกรีตที่ผสมหินฝุ่นจากโรงโม่หิน นราธิวาสโรงโม่หิน เป็นส่วนผสมประเภทมวลรวมละเอียดแทนทรายหยาบ สามารถรับกำลังอัดได้ใกล้เคียงกับคอนกรีตที่ผสมด้วยทรายหยาบจากแม่น้ำยะกังเป็นมวลรวมละเอียดทั้งหมด ดังนั้นจึงถือได้ว่าหินฝุ่นจากโรงโม่หิน นราธิวาสโรงโม่หิน สามารถใช้แทนทรายหยาบในการทำคอนกรีตโครงสร้างทั่วไปได้
คำสำคัญ : หินฝุ่น,ทรายหยาบ,มวลรวมละเอียด, คอนกรีต,กำลังอัดประลัย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-14

How to Cite

เทพพรหม ธ. (2011). การศึกษากำลังอัดคอนกรีตโดยใช้หินฝุ่นเป็นส่วนผสมแทนทรายหยาบกรณีศึกษา หินฝุ่นโรงโม่หิน นราธิวาสโรงโม่หิน. Princess of Naradhiwas University Journal, 1(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53633

Issue

Section

บทความวิจัย