ผลกระทบของกำลังอัดคอนกรีตในระยะเวลาก่อตัวช่วงสุดท้าย

Authors

  • อารง มะเซ็ง

Abstract

 งานวิจัยฉบับนี้กล่าวถึงการศึกษาผลกระทบของกำลังอัดคอนกรีตในระยะเวลาก่อตัวช่วงสุดท้าย โดยนำคอนกรีตที่กำลังอัด 230, 300 และ 370 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามที่ออกแบบไว้มาผสมให้มีความสามารเทได้ 10 ± 2.0 เซนติเมตรเก็บตัวอย่างจำนวน 108 ตัวอย่าง ทดสอบหากำลังอัด เพื่อเป็นค่ามาตรฐานในการเปรียบเทียบกับคอนกรีตที่ทิ้งไว้แล้วนำมาผสมใหม่ให้มีความสามารถเทได้ เท่าเดิม คือ 10 ± 2.0 เซนติเมตร แล้วนำคอนกรีตนั้นมาผสมใหม่ทุกๆ 30 นาที 45 นาที และ 60 นาที จากเวลาที่ผสมคอนกรีตเริ่มต้นจนแล้วเสร็จ บันทึกปริมาณน้ำที่เพิ่มเพื่อให้มีความสามารถเทได้ตามที่กำหนดในแต่ละช่วงเวลา นำตัวอย่างคอนกรีตมาทดสอบความสามารถในการรับกำลังอัดที่อายุการบ่ม 7 วัน 14 วันและ 28 วันนำผลมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน จากผลการวิจัยพบว่า การนำคอนกรีตมาผสมใหม่โดยการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์และควบคุมเพื่อให้มีความสามารถเทได้ตามที่กำหนด 10 ± 2.0 เซนติเมตรตามที่ออกแบบไว้นั้นส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับกำลังอัดของคอนกรีต ลดลงเหลือร้อยละ 82.46 หรือกำลังลดลงที่ร้อยละ 17.54
คำสำคัญ : กำลังอัด, ระยะเวลาก่อตัวช่วงสุดท้าย, คอนกรีตผสมใหม่

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-14

How to Cite

มะเซ็ง อ. (2011). ผลกระทบของกำลังอัดคอนกรีตในระยะเวลาก่อตัวช่วงสุดท้าย. Princess of Naradhiwas University Journal, 1(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53635

Issue

Section

บทความวิจัย