ผลกระทบของอุณหภูมิน้ำผสมคอนกรีตต่อการรับกำลังอัดของคอนกรีต

Authors

  • อัมพรรณดี ยูโซะ

Abstract

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิน้ำที่มีต่อกำลังอัดของคอนกรีต โดยการแปรผันอุณหภูมิน้ำที่ใช้ในการผสมดังนี้: 10 องศาเซลเซียส 25 องศาเซลเซียส 40 องศาเซลเซียส และ 60 องศาเซลเซียส ตามลำดับจากนั้นหล่อตัวอย่างทรงลูกบาศก์ขนาด 15X15X15 ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วนำไปบ่มและทดสอบที่อายุการบ่ม 7 วัน 14 วันและ28 วัน จากผลการทดสอบพบว่าอุณหภูมิน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตมีผลต่อการพัฒนากำลังของคอนกรีตอย่างมีนัยสำคัญ โดยคอนกรีตที่ผสมดัวยน้ำที่มีอุณหภูมิสูงมีอัตราการพัฒนากำลังอัดในช่วงอายุ 7 วันแรกสูงกว่าคอนกรีตที่ผสมดัวยน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำ ในทางกลับกันเมื่ออายุการบ่มเพิ่มสูงขึ้น คอนกรีตที่ผสมดัวยน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำมีการพัฒนากำลังในอัตราที่สูงกว่าคอนกรีตที่ผสมด้วยน้าที่มีอุณหภูมิสูง
คำสำคัญ : ผลกระทบ อุณหภูมิน้ำ กำลังอัดของคอนกรีต

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-14

How to Cite

ยูโซะ อ. (2011). ผลกระทบของอุณหภูมิน้ำผสมคอนกรีตต่อการรับกำลังอัดของคอนกรีต. Princess of Naradhiwas University Journal, 1(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53636

Issue

Section

บทความวิจัย