กรณีศึกษาปัญหาความล่าช้าในทัศนคติของผู้รับเหมากับโครงการก่อสร้างอาคารในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

Authors

  • มูฮำมัด ซูยี

Abstract

 การวิจัยครั้งนี้ กรณีศึกษาปัญหาความล่าช้าในทัศนคติของผู้รับเหมากับโครงการก่อสร้างอาคารในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยใช้แบบสอบถามกรณีศึกษาปัญหาความล่าช้าในทัศนคติของผู้รับเหมากับโครงการก่อสร้างอาคาร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาด้านบุคลากร หรือ แรงงานปัญหาด้านการบริหาร ปัญหาด้านเครื่องจักรกล ปัญหาด้านวัสดุก่อสร้าง และปัญหาด้านความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับเหมาจำนวน 190 คน จากสถานประกอบการจำนวน 190 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบของปัญหาในการดำเนินงานก่อสร้างในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ( X=2.68 ) ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าผลกระทบด้านบุคลากรหรือแรงงาน มีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารมากที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ( X=3.04 ) รองลงมาคือผลกระทบด้านความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ( X=2.92 ) ส่วนประเด็นที่ส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างอาคารน้อยที่สุดได้แก่ ด้านวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีผลกระทบค่อนข้างน้อย ( X=1.89 ) จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้รับเหมาแต่ละสถานประกอบการมีทัศนคติต่อผลกระทบในการดำเนินงานก่อสร้างอาคารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
คำสำคัญ : ปัญหา ความล่าช้า งานก่อสร้าง อาคาร

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-14

How to Cite

ซูยี ม. (2011). กรณีศึกษาปัญหาความล่าช้าในทัศนคติของผู้รับเหมากับโครงการก่อสร้างอาคารในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส. Princess of Naradhiwas University Journal, 1(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53638

Issue

Section

บทความวิจัย