ปุ๋ยอินทรีย์ฟื้นฟูสภาพดิน

Authors

  • บัญชา รัตนีทู

Abstract

 บทความนี้กล่าวถึง ความสำคัญของปุ๋ยอินทรีย์ในการฟื้นฟูสภาพดินที่มีความเสื่อมโทรมโดยเน้นปุ๋ยอินทรีย์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด โดยกล่าวถึงความสำคัญ และประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงดิน รวมถึงการผลิตและการใช้ประโยชน์ ความสำคัญของปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงดินโดยทั่วไปคือการปรับปรุงสมบัติต่าง ๆ ของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช สมบัติทางภายภาพของดิน ปุ๋ยอินทรีย์ส่งเสริมให้อนุภาคของดินจับตัวเป็นก้อนทำให้ดินมีโครงสร้างที่ดี และร่วนมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีการระบายน้ำดี ความสามารถในการอุ้มน้ำเพิ่มขึ้น สมบัติทางเคมีของดินสามารถเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน เพิ่มความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารพืชได้สูง เพิ่มความต้านทานการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดด่างของดินและช่วยลดความเป็นพิษของธาตุอาหารบางชนิด สมบัติทางชีวภาพของดิน ปุ๋ยอินทรีย์สามารถเพิ่มแหล่งธาตุอาหารของจุลินทรีย์ดินและช่วยยับยั้งการเจริญและการเกิดโรคพืชของ
เชื้อโรคบางชนิดได้ จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าปุ๋ยอินทรีย์มีความสำคัญในการปรับปรุงดินทำให้มีสภาพที่ดี เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืช ควรมีการแนะนำให้เกษตรกรได้ใช้ในการเกษตร เพื่อให้สามารถใช้ที่ดินได้อย่างยั่งยืน
คำสำคัญ : ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยพืชสด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-14

How to Cite

รัตนีทู บ. (2011). ปุ๋ยอินทรีย์ฟื้นฟูสภาพดิน. Princess of Naradhiwas University Journal, 1(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53642

Issue

Section

บทความวิชาการ