การศึกษาสภาพการดำเนินการ ปัญหา และความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดนราธิวาส

Authors

  • จงรัก พลาศัย

Abstract

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินการ ปัญหา และความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดนราธิวาส กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของอุตสาหกรรมในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 214 ราย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( SD. ) การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ( Chi-Square ) การทดสอบค่าที( t-test ) การเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว( ANOVA ) การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี เชฟเฟ่ (Scheffe) และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1 ) ธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่ เป็นอุตสาหกรรมอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 39.30 การประกอบกิจการเกี่ยวกับ หิน กรวด ทราย หรือ ดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างมากที่สุด รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 24.80 รูปแบบกิจการเป็นธุรกิจเจ้าของคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 65.00 แหล่งเงินลงทุนเป็นของตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 44.40 มีอายุกิจการ มากกว่า 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.00 มีจำนวนพนักงานประจำทั้งหมด (ทั้งแบบเงินเดือนและรายวัน) ไม่เกิน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 79.40 และมีปริมาณการผลิตในปัจจุบันเมื่อเทียบกับความสามารถในการผลิตเดิมก่อนเกิดวิกฤต มากกว่า 30 – 50% คิดเป็นร้อยละ 50.50 โดยพบว่าสภาพการดำเนินการทุกด้าน มีความสัมพันธ์กับสถานภาพส่วนบุคคล ยกเว้นผลการดำเนินงานของยอดขายในไตรมาสที่ 1 ( พ.ศ.2552 ) และผลกำไรในไตรมาสที่ 1 ( พ.ศ.2552 ) 2 ) ระดับปัญหาในการดำเนินการของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ( X= 3.72 ,SD. = 0.54) โดยพบว่า ด้านการผลิต ด้านการเงิน ด้านการตลาด และด้านอื่นๆ มีปัญหาอยู่ในระดับมากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปัญหาด้านการผลิต มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ( X=3.86 , SD. = 0.62 ) และพบว่า ผลการเปรียบเทียบปัญหาโดยรวมทุกด้านจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ในด้านตำแหน่งและวุฒิการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3 ) ผู้ประกอบการต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลในด้านการเงินการผลิต การตลาด และด้านอื่นๆ
คำสำคัญ : สภาพการดำเนินการ ปัญหาความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาล ธุรกิจอุตสาหกรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-14

How to Cite

พลาศัย จ. (2011). การศึกษาสภาพการดำเนินการ ปัญหา และความต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดนราธิวาส. Princess of Naradhiwas University Journal, 1(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53644

Issue

Section

บทความวิจัย