ทัศนคติของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อนโยบายขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกขณะขับขี่รถจักรยานยนต์

Authors

  • ซูใบดะห์ หะยีมะ
  • แมกือลือสง มากะ
  • รอเย๊าะ เจ๊ะนุ๊

Abstract

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อนโยบายขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ จำแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา และเงินที่ได้จากผู้ปกครองของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 316 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อนโยบายขับขี่ปลอดภัย ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .95 ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมทัศนคติของนักศึกษาต่อนโยบายขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกขณะขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่ในระดับดี ( X = 4.34 , SD. = 0.42 ) นักศึกษามีทัศนคติระดับดีมากในด้านวามปลอดภัย และรองลงมาคือ ด้านการยอมรับ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการบังคับใช้ ตามลำดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษาที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และเงินที่ได้จากผู้ปกครองต่างกันมีทัศนคติต่อนโยบายขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกขณะขับขี่รถจักรยานยนต์แตกต่างกัน ในด้านการมีส่วนร่วม การบังคับใช้ ความปลอดภัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการให้มหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการกำหนดบังคับใช้นโยบายขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวก เป็นกฎหมายบังคับใช้กับนักศึกษา และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการขับขี่ในระดับสูงสุด ( X = 4.44 ) ผลการศึกษาที่ได้จะนำไปใช้ในการ เตรียมการป้องกันหรือลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การขับขี่ด้วยความเร็วสูงหรือประมาท ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน ก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนั้น ควรมีการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการรณรงค์การใช้นโยบายขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวกอย่างเต็มที่
คำสำคัญ : นโยบายขับขี่ปลอดภัย ทัศนคติ นักศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-14

How to Cite

หะยีมะ ซ., มากะ แ., & เจ๊ะนุ๊ ร. (2011). ทัศนคติของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อนโยบายขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกขณะขับขี่รถจักรยานยนต์. Princess of Naradhiwas University Journal, 1(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53647

Issue

Section

บทความวิจัย