“เรือกอและจำลอง” ธุรกิจที่สร้างรายได้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน

Authors

  • วาสนา มะเจะแน

Abstract

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจได้ศึกษาเรือกอและจำลองซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็นศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายิ่ง และความงดงามของลวดลายบนเรือกอและที่ชาวประมงได้เขียนลายตามจินตนาการของตนเอง ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร จากการเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่การสังเกตจากการสนทนากลุ่มชาวบ้าน จากการสัมภาษณ์เจาะลึก จากอินเตอร์เน็ตและจากประสบการณ์ของตนเองซึ่งเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศติดกับอ่าวไทย ในชีวิตประจำวันชาวประมงจังหวัดนราธิวาสได้ใช้เรือกอและเป็นพาหนะสำคัญในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัว ตั้งแต่รุ่งเช้าใช้เรือออกหาปลาและกลับเข้าฝั่งเวลาเที่ยงถึงบ่ายสองโมง ชาวประมงมีวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพาภาวะธรรมชาติ กรณีเกิดพายุไม่สามารถออกเรือเพื่อหาปลาให้ครอบครัวและชาวบ้านได้บริโภคการดำรงชีวิตของชาวประมงริมฝั่งทะเลจะมีความผูกพันกับเรือกอและเสมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตที่สืบทอดจากบรรพบุรุษถึงปัจจุบัน ทำให้ลูกหลานชาวประมงพื้นบ้านได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการทำเรือกอและจำลองที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมโดยรวมของชาวประมงชายฝั่งทะเลและนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เรือกอและที่สร้างรายได้แก่ เยาวชนที่ไม่ได้รับการศึกษาในระบบ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการว่างงาน ปัญหายาเสพติดตลอดจนการสร้างช่องทางให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และคาดว่าบทความนี้จะเกิดประโยชน์ในการนำไปประกอบอาชีพหรือสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส และบุคคลทั่วไปที่สนใจในศิลปวัฒนธรรมอันงดงามเพื่ออนุรักษ์ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ชื่นชมและสืบสานต่อไป
คำสำคัญ : เรือกอและจำลอง ธุรกิจสร้างรายได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-14

How to Cite

มะเจะแน ว. (2011). “เรือกอและจำลอง” ธุรกิจที่สร้างรายได้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน. Princess of Naradhiwas University Journal, 1(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53650

Issue

Section

บทความวิชาการ