รูปแบบงบกระแสเงินสดวิธีทางอ้อม

Authors

  • วิภา วังศิริกุล

Abstract

 บทความนี้นำเสนอให้ทราบว่า งบกระแสเงินสดเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินทราบคำตอบเกี่ยวกับสภาพคล่องในการดำเนินงาน การบริหารเงินสด ความสามารถในการชำระหนี้ การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางการเงินของกิจการ โดยนำเสนอแนวทางการจัดทำงบกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาบัญชีใดบัญชีหนึ่ง ซึ่งเป็นการนำข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน และงบดุล มาจำแนกรายการเป็นกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย ซึ่งเกิดจาก กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน ตามรูปแบบวิธีทางอ้อม ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เน้นให้เห็นว่า กำไรสุทธิกับเงินสดคงเหลือปลายงวดไม่ใช่ยอดเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน เจ้าหนี้และผู้ใช้งบการเงินในการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดในอนาคต ความสามารถในการจ่ายชำระหนี้และการกู้ยืมเงินทุนจากภายนอกตลอดจนผลกระทบต่อฐานะการเงินของกิจการ
คำสำคัญ: รูปแบบ งบกระแสเงินสด วิธีทางอ้อม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-14

How to Cite

วังศิริกุล ว. (2011). รูปแบบงบกระแสเงินสดวิธีทางอ้อม. Princess of Naradhiwas University Journal, 1(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53654

Issue

Section

บทความวิชาการ