การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวางแผนกำไรธุรกิจการท่องเที่ยวต่างประเทศ : กรณีศึกษา ชุดสินค้าการท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด จังหวัดสงขลา

Authors

  • ธัญสิริ สง่างาม

Abstract

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและวางแผนกำไรของธุรกิจการท่องเที่ยวต่างประเทศ : กรณีศึกษา ชุดสินค้าการท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด จังหวัดสงขลาโดยในการศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลาเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 551 ซึ่งเป็นข้อมูลทางด้านการเงินที่ได้มีการเก็บรวบรวมเอาไว้แล้วของบริษัทฯ ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ต้นทุน – ปริมาณ – กำไร (CVP.Analysis) การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break even Analysis) การวางแผนกำไร โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณด้วยวิธี Single Exponential Smoothing ตามตัวแบบอนุกรมเวลา (Time-series methods)สำหรับการพยากรณ์ยอดขายปี พ.ศ. 552 และการวัดความแม่นยำทางสถิติด้วยวิธี Theil’s U-statisticผลการศึกษา พบว่า รายได้ชุดสินค้าการท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียสามารถทำกำไรให้กับบริษัทฯในปี พ.ศ. 2550 เท่ากับ 7,21 6,2 65 บาท และปี พ.ศ. 551 เท่ากับ 9,2 43 ,3 04 บาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 550 เท่ากับ0.5% จากการวางแผนกำไรในปี พ.ศ. 552 พบว่า รายได้ชุดสินค้าการท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียสามารถทำกำไรให้กับบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 552 เท่ากับ 8,3 99,913 บาท ลดลงจากปี พ.ศ. 551 เท่ากับ 4.3 8% การ
วางแผนกำไรของชุดสินค้าการท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย ปี พ.ศ. 552 มีอัตรากำไรส่วนเกินที่ปลอดภัยในเดือนที่ประสบกับภาวการณ์ขาดทุนในเดือนมิถุนายน โดยต้องเพิ่มรายได้ในเดือนมิถุนายนไม่ต่ำกว่า 313 ,1 83 .99 บาท และเดือนกันยายน 523 ,401 .3 4 บาท เพิ่มปริมาณการจำหน่าย(จำนวนนักท่องเที่ยว) ในเดือนมิถุนายนไม่ต่ำกว่า 78 คน และเดือนกันยายน 131 คน จึงจะทำให้ธุรกิจปลอดภัยจากความเสี่ยงในการขาดทุน
 การแสดงผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้ทราบผลกำไรและผลขาดทุนของบริษัทฯผู้บริหารสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนกำไรเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ของตลาดไม่มีผลต่อขนาดของรายได้และปริมาณการจำหน่ายสินค้าเนื่องจาก บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด ใช้กลยุทธ์เครือข่ายที่เป็นทัวร์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศ ( ทัวร์โอเปอเรเตอร์ คือ ธุรกิจการท่องเที่ยวต่างประเทศ ) ในการควบคุมต้นทุนจุดคุ้มทุนและสร้างความได้เปรียบการกำหนดนโยบายราคาในการแข่งขัน
คำสำคัญ : ชุดสินค้าการท่องเที่ยว ทัวร์โอเปอเรเตอร์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-15

How to Cite

สง่างาม ธ. (2011). การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวางแผนกำไรธุรกิจการท่องเที่ยวต่างประเทศ : กรณีศึกษา ชุดสินค้าการท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด จังหวัดสงขลา. Princess of Naradhiwas University Journal, 2(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53657

Issue

Section

บทความวิจัย