สำนวนไทยพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร

Authors

  • สหไทย ไชยพันธุ์

Abstract

 ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติที่คงความเป็นเอกลักษณ์ที่มีความสำคัญยิ่งของชาติไทยหน้าที่ของคนไทยทุกคนจะต้องศึกษาเรียนรู้และฝึกฝน ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อจะได้สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สำนวนไทย ซึ่งเป็นทักษะทางภาษาที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ทั้งทางหลักวิชาและการปฏิบัติ สำนวนไทยเป็นเครื่องชี้ให้เห็นความสามารถทางภาษา การเรียบเรียงถ้อยคำ การรวมข้อความยาว ๆ ให้สั้น อาจใช้เป็นเครื่องเตือนใจ เช่น ให้คนเรามีความรอบคอบ ให้รู้หน้าที่ รู้เวลา เป็นต้น หรือเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นวิถีการดำเนินชีวิตของคนในอดีตสะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ อาชีพการดำรงชีวิตร่วมกัน ความเชื่อและประเพณี จึงชี้ให้เห็นว่าคุณค่าของสำนวนไทยนั้นปรากฏอย่างชัดเจน มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ในแง่มุมต่าง ๆ ตามต้องการ สำนวนไทยเป็นจำนวนมากที่ได้รับความนิยม และมีบทบาทอย่างแพร่หลายในทุกวงการ อันสืบเนื่องมาจากมีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจ
จึงได้แพร่กระจายออกไปทั้งในลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียนที่นำมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรเรียนรู้ เนื่องจากการใช้สำนวนไทยประกอบการสื่อสารด้านการพูด และการเขียนในปัจจุบัน สื่อความหมายไม่ได้ดีเท่าที่ควร เพราะผู้ใช้ขาดความรู้ ความเข้าใจในความหมายของสำนวน หรือใช้สำนวนผิดเนื่องจากความสามารถการใช้ภาษาแตกต่างกันตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น วัย ภูมิหลังทางสังคม อาชีพความสนใจ เป็นต้น แต่สาเหตุที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การนำสำนวนมาใช้สื่อสารโดยมีการตัดหรือเพิ่มเติมคำหรือสร้างขึ้นใหม่จากเค้าความเดิม
คำสำคัญ : สำนวนไทย ภาษา การสื่อสาร

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-15

How to Cite

ไชยพันธุ์ ส. (2011). สำนวนไทยพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร. Princess of Naradhiwas University Journal, 2(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53663

Issue

Section

บทความวิชาการ