การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม : บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Authors

  • กรุณา แดงสุวรรณ

Abstract

 โครงสร้างทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ประกอบกับสถานการณ์ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาในหลายด้านหลายมิติลุกลามเป็นปัญหาด้านความมั่งคงของรัฐ การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมด้วยการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการนำสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พยาบาลวิชาชีพในฐานะที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนจึงต้องปรับตัวและขยายบทบาทในการทำงาน โดยบูรณาการการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมกับการปฏิบัติในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพเป็นพลังหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีส่วนในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
คำสำคัญ : การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม บทบาทของพยาบาลวิชาชีพ จังหวัดชายแดนภาคใต

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-15

How to Cite

แดงสุวรรณ ก. (2011). การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม : บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้. Princess of Naradhiwas University Journal, 2(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53664

Issue

Section

บทความวิชาการ