แรงจูงใจภายในด้านการเรียนและบุคลิกภาพพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Authors

  • มุสลินท์ โต๊ะกานิ
  • ดาริน โต๊ะกานิ
  • ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
  • บุญยิ่ง ทองคุปต์

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาแรงจูงใจภายในด้านการเรียน และบุคลิกภาพพยาบาลวิชาชีพ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 220 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย แบบวัดแรงจูงใจภายในด้านการเรียน และแบบวัดบุคลิกภาพพยาบาลวิชาชีพ ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือจากการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.79 และ 0.89 ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแรงจูงใจภายในด้านการ เรียนโดยรวม ด้านความสนใจ-เพลิดเพลิน ด้านความเป็นตัวของตัวเอง และด้านความมุ่งมั่นอยู่ในระดับ ปานกลาง ส่วนด้านความต้องการสิ่งท้าทายและด้านความต้องการมีความสามารถอยู่ในระดับมาก สำหรับผลการศึกษาบุคลิกภาพพยาบาลวิชาชีพพบว่า ด้านการแสดงตน ด้านความสุภาพอ่อนโยน ด้านความซื่อตรงต่อ หน้าที่ ด้านสติปัญญาและโดยรวม อยู่ในระดับสูง ส่วนด้านความมั่นคงทางอารมณ์อยู่ในระดับปานกลาง และความ สัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในด้านการเรียนกับบุคลิกภาพพยาบาลวิชาชีพ พบว่า แรงจูงใจภายในด้านการ เรียนโดยรวม และ ด้านความต้องการมีความสามารถ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับบุคลิกภาพพยาบาลวิชาชีพโดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r =.449 และ.417 ตามลำดับ) เมื่อพิจารณา ความสัมพันธ์รายด้านระหว่างแรงจูงใจภายในด้านการเรียนกับบุคลิกภาพพยาบาลวิชาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มี ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ยกเว้นแรงจูงใจภายในด้าน ความต้องการสิ่งท้าทาย  และด้านความสนใจ-เพลิดเพลิน   มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำกับบุคลิกภาพ  พยาบาลวิชาชีพด้านความสุภาพอ่อนโยน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r =.170 และ.138 ตามลำดับ )  ส่วนแรงจูงใจภายในด้านความมุ่งมั่น และด้านความสนใจ-เพลิดเพลิน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำกับ บุคลิกภาพพยาบาลวิชาชีพด้านความซื่อตรงต่อหน้าที่  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ( r =.192 )  
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยคือ ในการจัดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมีแรงจูงใจภายในด้านการเรียน โดยเฉพาะการสนับสนุนกิจกรรมท้าทายความสามารถในการเรียนวิชาชีพการพยาบาล และควรมีการส่งเสริมบุคลิกภาพ ด้านความสุภาพอ่อนโยน ความซื่อตรงต่อหน้าที่ รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลิกภาพด้านความมั่นคงทางอารมณ์อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป
คำสำคัญ : แรงจูงใจภายในด้านการเรียน  บุคลิกภาพพยาบาลวิชาชีพ  นักศึกษาพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-15

How to Cite

โต๊ะกานิ ม., โต๊ะกานิ ด., ศิริพันธุ์ ศ., & ทองคุปต์ บ. (2011). แรงจูงใจภายในด้านการเรียนและบุคลิกภาพพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. Princess of Naradhiwas University Journal, 2(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53667

Issue

Section

บทความวิจัย