การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการประเมินสภาพแรกรับของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ

Authors

  • สุนิดา อรรถอนุชิต
  • วิภา แซ่เซี้ย
  • ประณีต ส่งวัฒนา

Abstract

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและประเมินประสิทธิภาพแนวปฏิบัติการพยาบาลในการประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบ ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ โดยผู้ใช้แนวปฏิบัติคือพยาบาลผู้ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ จำนวน 30 ราย  แบ่งการศึกษาเป็น 2 ระยะ  คือ  การสร้างแนวปฏิบัติฯ และการประเมินประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติฯ ผู้วิจัยดัดแปลงแนวทางในการปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บขั้นสูงของ Advance Trauma Life Support (ATLS) ในระยะการประเมินร่างกายโดยละเอียด (secondary survey) เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการสร้างเนื้อหาของแนวปฏิบัติฯ นี้  ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรง เท่ากับ .90 และค่าความเที่ยงเท่ากับ .86 การประเมินประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติฯ ประเมินจาก 1) ความเป็นไปได้ในการใช้แนวปฏิบัติฯ โดยใช้แบบสอบถามความสามารถในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ และแบบสอบถามความยาก-ง่ายในการใช้แนวปฏิบัติฯที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดียวกันทั้ง 5 ท่าน    2) ความพึงพอใจในการใช้แนวปฏิบัติฯ   โดยใช้แบบมาตรวัดแบบตัวเลข   3) ปัญหาและอุปสรรคในการใช้แนวปฏิบัติฯ 4) ความสามารถในการกำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลได้ครอบคลุมและถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่และร้อยละ
 ผลการศึกษาพบว่าแนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นนี้มีทั้งหมด 7 หมวด โดยพยาบาลผู้ใช้แนวปฏิบัติร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติได้ 5 หมวด ยกเว้นหมวดการบันทึกความปวดในผู้ป่วยที่สื่อสารไม่ได้ (ร้อยละ 96.7 สามารถปฏิบัติตามได้) และหมวดการกำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่พบบ่อย (ร้อยละ 96.7 สามารถปฏิบัติตามได้) พยาบาลร้อยละ 70 ระบุว่าแนวปฏิบัตินี้มีความง่ายในการนำไปใช้และมีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 93.3  พยาบาลร้อยละ 96.7 สามารถกำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลได้ถูกต้อง และร้อยละ 80 สามารถกำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลได้ครอบคลุม ดังนั้นแนวปฏิบัตินี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินสภาพแรกรับของผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบได้
คำสำคัญ : แนวปฏิบัติทางพยาบาล ผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ การประเมินสภาพแรกรับ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-15

How to Cite

อรรถอนุชิต ส., แซ่เซี้ย ว., & ส่งวัฒนา ป. (2011). การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการประเมินสภาพแรกรับของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ. Princess of Naradhiwas University Journal, 2(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53668

Issue

Section

บทความวิจัย