การใช้และความต้องการทรัพยากรสารนิเทศในการค้นคว้าเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

Authors

  • สหไทย ไชยพันธุ์

Abstract

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้และความต้องการทรัพยากรสารนิเทศในการค้นคว้า เพื่อการศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในด้านการเข้าใช้และปัญหาในการใช้  การใช้และการเข้าถึงสารนิเทศ  การใช้ทรัพยากรสารนิเทศ  ประเภทของหนังสือและความต้องการใช้ทรัพยากรสารนิเทศ ซึ่งได้จากกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2550 จำนวน 246 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ และแบบปลายเปิด
 ผลการวิจัยพบว่า ความถี่ในการเข้าใช้ห้องสมุดของนักศึกษา น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง สูงสุดร้อยละ 34.10 ไม่รู้สารนิเทศที่ต้องการอยู่ที่ใด สูงสุดร้อยละ 50.40 นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ห้องสมุดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าประกอบการทำรายงาน โครงการ และการค้นคว้าเพิ่มเติม สูงสุดร้อยละ 85.40 อาจารย์ประจำวิชามีผลทางตรงต่อการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้และเข้าถึงสารนิเทศ ร้อยละ 28 ส่วนนักศึกษาจะนิยมใช้ 2 วิธี คือ เดินสำรวจตามชั้นหนังสือ ร้อยละ 76.40 และถามบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ร้อยละ 37.80 นักศึกษามีความต้องการใช้หนังสือความรู้ทั่วไป และตำราหนังสือแขนงต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ตลอดจนมีความต้องการที่จะใช้หนังสืออ้างอิงประเภทพจนานุกรมเป็นจำนวนมาก ดังนั้นห้องสมุดควรพัฒนาให้ทันสมัย มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะช่วยค้นได้สะดวกรวดเร็ว
คำสำคัญ : การใช้ห้องสมุด   ทรัพยากรสารนิเทศ   การค้นคว้า  นักศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-15

How to Cite

ไชยพันธุ์ ส. (2011). การใช้และความต้องการทรัพยากรสารนิเทศในการค้นคว้าเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง. Princess of Naradhiwas University Journal, 2(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53670

Issue

Section

บทความวิจัย