ทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

Authors

  • วิภา วังศิริกุล
  • ชูลีรัตน์ คงเรือง
  • อรจันทร์ ศิริโชติ

Abstract

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำนักงานบัญชีโดยศึกษาเกี่ยวกับระดับทัศนคติการเปรียบเทียบทัศนคติและศึกษาปัญหาจากการใช้บริการสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 191 ราย
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำนักงานบัญชีโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 6 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านพนักงาน/บุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ และมีทัศนคติระดับเห็นด้วยปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด เมื่อพิจารณาระดับทัศนคติเป็นรายข้อแต่ละด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ให้มีบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ถูกต้อง ด้านราคาต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่เหมาะสม ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายสถานที่ตั้งหาง่าย ด้านลักษณะทางกายภาพเป็นสำนักงานที่มีชื่อเสียงเชื่อถือได้ ด้านบุคลากรพนักงานมีความสุภาพและเป็นกันเอง และด้านกระบวนการให้บริการมีการเก็บรักษาข้อมูล และความลับของลูกค้าเป็นอย่างดี ผลการเปรียบเทียบระดับทัศนคติพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ของผู้ประกอบการมีทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำนักงานบัญชีแตกต่างกัน  ปัญหาที่พบในการใช้บริการสำนักงานบัญชีคือสำนักงานบัญชีไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย  สถานที่ตั้ง สำนักงานบัญชีไกลไม่สะดวกต่อการติดต่อ การให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีไม่มีประสิทธิภาพ ขาดประสบการณ์และความชำนาญทางด้านบัญชีที่เชื่อถือได้ผลการศึกษาที่ได้สำนักงานบัญชีสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
คำสำคัญ : ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   ส่วนประสมการตลาดบริการ  สำนักงานบัญชี

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-15

How to Cite

วังศิริกุล ว., คงเรือง ช., & ศิริโชติ อ. (2011). ทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส. Princess of Naradhiwas University Journal, 2(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53671

Issue

Section

บทความวิจัย