การออกแบบและพัฒนาเครื่องเคลือบและขัดเงาเม็ดดินส่งกระสุน แบบเอ็ม 855

Main Article Content

ชาญณรงค์ ตระกูลสรณคมน์
สุเทพ บุตรดี

Abstract

 กระบวนการเคลือบและการขัดเงาเม็ดดินส่งกระสุนมีความสำคัญ เพื่อทำให้เกิดการหน่วงการเผาไหม้ที่ผิวช้าลง ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของพลังงานในการขับเคลื่อนหัวกระสุน และป้องกันการระเบิดในอาวุธยุทโธปกรณ์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการออกแบบเชิงปรับปรุงพัฒนา และสร้างเครื่องเคลือบและขัดเงาเม็ดดินส่งกระสุนแบบเอ็ม 855 ใหม่ โดยใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงกับทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น ในการออกแบบเครื่อง จากนั้นมาวิเคราะห์ฟังก์ชั่นและหาความปลอดภัยของเครื่องด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การทดสอบสมรรถนะทางขีปนวิถี โดยการเปรียบเทียบผลการยิงจากกระสุนมาตรฐานของยูเอส และมาตรฐานของนาโต้ ผลการยิงทดสอบได้ตามมาตรฐานของยูเอส และมาตรฐานนาโต้ เครื่องใช้งานได้อย่างปลอดภัยไม่มีการระเบิดขณะทำงาน ที่สำคัญสามารถลดต้นทุนในการวิจัย และเครื่องสามารถพัฒนาคุณภาพเม็ดดินส่งกระสุนแบบเอ็ม193, แบบเอ็ม 855 (SS 109) สำหรับปืนเล็กขนาด 5.56 มิลลิเมตร ของปืนเอ็ม 16 เอ 2  สำหรับปืนเล็กขนาด 7.62 มิลลิเมตร ของปืนกลเอ็ม 60 และสำหรับปืนเล็กขนาด 20 มิลลิเมตร ของปืนกลอากาศเอ็ม 55 เอ 2  ฉะนั้นเครื่องสามารถผลิตเม็ดดินส่งกระสุนให้กับกองทัพไทยได้ต่อไปในอนาคต
คำสำคัญ : เครื่องเคลือบ  เครื่องขัดเงา  เม็ดดินส่งกระสุน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย