ผลที่เกิดจากการสอนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนของนักเรียน ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

Authors

  • ภิญญดา อธิรัตนชัย

Abstract

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่ 2 สาขางานการบัญชี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี  จำนวน 43  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง จำนวน  7 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนโดยใช้วิธีของ Kuder - Richardson โดยใช้สูตร KR-20 ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.87 แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อหา ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการทดสอบค่าที (t-test)
 ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนของนักเรียนที่เรียนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่เรียนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองมีเจตคติต่อการเรียนในระดับมาก ดังนั้นวิธีสอนนี้สามารถเป็นแนวทางสำหรับครู ในการพัฒนางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ : การสอนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เจตคติต่อการเรียน   การบัญชีห้างหุ้นส่วน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-16

How to Cite

อธิรัตนชัย ภ. (2011). ผลที่เกิดจากการสอนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนของนักเรียน ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี. Princess of Naradhiwas University Journal, 3(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53703

Issue

Section

บทความวิจัย