ผลของการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสองภาษา

Authors

  • อภิรักษ์ โต๊ะตาหยง
  • อริยา คูหา

Abstract

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลของการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนสองภาษา และผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ และ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC ) และการสอนแบบปกติ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยการสุ่มกลุ่มแบบเจาะจง สุ่มห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 1 ห้อง ๆ ละ 30 คน กลุ่มทดลองได้รับการสอนแบบการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) กลุ่มควบคุมได้รับการสอนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแผนการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียน  มีค่าความเชื่อมั่น .86 โดยใช้สูตร KR–20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) สถิติที่ใช้ในการวิจัย  ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t – test)
 ผลการวิจัย พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่เรียนแบบปกติหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่เรียนแบบการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) สูงกว่าการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลจากการวิจัยจึงสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียนได้ (CIRC)
คำสำคัญ : การสอนโดยเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน  ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ    นักเรียนสองภาษา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-16

How to Cite

โต๊ะตาหยง อ., & คูหา อ. (2011). ผลของการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสองภาษา. Princess of Naradhiwas University Journal, 3(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53704

Issue

Section

บทความวิจัย