การเพิ่มจำนวนกล้วยหินโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Authors

  • ราฮีมา วาแมดีซา
  • สะมะแอ ดือราแม

Abstract

 การขยายพันธุ์กล้วยหินโดยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ผลิตต้นให้ได้จำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น เพื่อนำต้นไปส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปปลูกเป็นอาชีพ ได้ทดลองศึกษาสูตรอาหาร 6 สูตรเพื่อใช้ในการขยายพันธุ์ระยะแรก โดยใช้อาหารสูตร MS +  น้ำตาลทราย  30 กรัมต่อลิตร เป็นสูตรพื้นฐาน เปรียบเทียบระหว่างการใช้อาหารเหลวและอาหารแข็ง เพิ่ม BA 5 และ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือน้ำมะพร้าวอ่อน 450 มิลลิลิตรต่อลิตร พบว่าหลังจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนาน 35 วัน ชิ้นส่วนบนอาหารแข็งมีจำนวนและการพัฒนาของยอดมากกว่าในอาหารเหลว โดยการใช้ BA 8 มิลลิกรัมต่อลิตร เกิดจำนวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด 0.7 ยอด และยอดมีความยาวเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 11.7 มิลลิเมตร  สำหรับการเกิดรากนั้น พบว่าอาหารแข็งที่เติมน้ำมะพร้าว 450 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้จำนวนรากเฉลี่ยสูงสุดคือ 0.57 ราก และความยาวรากเฉลี่ยสูงสุดคือ 0.19 เซนติเมตร ตามลำดับ
คำสำคัญ : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, กล้วยหิน, น้ำตาลทราย, น้ำมะพร้าว, BA

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-19

How to Cite

วาแมดีซา ร., & ดือราแม ส. (2011). การเพิ่มจำนวนกล้วยหินโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. Princess of Naradhiwas University Journal, 3(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53713

Issue

Section

บทความวิจัย