การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยวิกฤตและครอบครัวในไอซียู: ประสบการณ์ทางการพยาบาล

Authors

  • จารุวรรณ บุญรัตน์
  • สุพัตรา อุปนิสากร

Abstract

จิตวิญญาณเป็นอีกมิติหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ามิติด้านกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลมีการเจ็บป่วยในภาวะวิกฤต จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตและครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยมีความต้องการการดูแลด้านจิตวิญญาณในระดับมาก ซึ่งพยาบาลมีบทบาทสำคัญต่อการตอบสนองและส่งเสริมการดูแลด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยและครอบครัวที่อยู่ในภาวะวิกฤต โดยอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญมากที่สุดคือ การประเมินความต้องการด้านจิตวิญญาณ การสื่อสาร พูดคุย กับผู้ป่วยและครอบครัว  การอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวในการทำพิธีกรรมทางศาสนา และความเชื่อ การแสดงออกถึงการยอมรับให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย มีผลลัพธ์ทางการพยาบาล เช่น สุขภาวะทางจิตวิญญาณที่ดี การกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ คำติชมและสัมพันธภาพที่ดี ดังกรณีตัวอย่างที่ศึกษา
คำสำคัญ: การดูแลด้านจิตวิญญาณ ผู้ป่วยวิกฤตและครอบครัว ประสบการณ์ทางการพยาบาลในไอซียู

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-12-29

How to Cite

บุญรัตน์ จ., & อุปนิสากร ส. (2011). การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยวิกฤตและครอบครัวในไอซียู: ประสบการณ์ทางการพยาบาล. Princess of Naradhiwas University Journal, 4(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53720

Issue

Section

บทความวิจัย