การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปเม็ดดินส่งกระสุน

Authors

  • สุพจน์ อนุพงษ์ภิชาติ
  • สุเทพ บุตรดี

Abstract

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการออกแบบและสร้างเครื่องอัดขึ้นรูปเม็ดดินส่งกระสุน มีการใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า VE (Value Engineering) ประยุกต์ใช้ในขั้นตอนของการออกแบบ และวิเคราะห์เครื่องจักรต้นแบบเพื่อคำนวณค่าความปลอดภัยด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method)  ผลของการดำเนินการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เครื่องต้นแบบสามารถอัดขึ้นรูปเม็ดดินส่งกระสุนได้ตามมาตรฐาน นาโต้ (NATO) นอกจากนี้เครื่องต้นแบบสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีนัยสำคัญในการลดต้นทุนสำหรับการวิจัยของกองทัพไทย
คำสำคัญ: ออกแบบ  เครื่องอัดขึ้นรูป  เม็ดดินส่งกระสุน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-12-29

How to Cite

อนุพงษ์ภิชาติ ส., & บุตรดี ส. (2011). การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปเม็ดดินส่งกระสุน. Princess of Naradhiwas University Journal, 4(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53723

Issue

Section

บทความวิจัย