แนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์การ กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Authors

  • นฤมล โพชะเรือง
  • อนิวัช แก้วจำนงค์

Abstract

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ปัญหาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ของพนักงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์การ ของพนักงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สังกัด ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 4 จำนวน 313 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที และวิเคราะห์เนื้อหาโดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ
 ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อยู่ในระดับสูง ผลการทดสอบค่า ที พบว่า พนักงานที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัญหาการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ของพนักงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  พบว่า ด้านที่สูงสุด คือ  ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์การ รองลงมาคือ ด้านซื่อสัตย์และโปร่งใส และด้านที่น้อยสุด คือ ด้านสร้างสรรค์สิ่งใหม่ สำหรับแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์การ ของพนักงาน พบว่า บริษัท ควรจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาพนักงาน นำระบบตรวจสอบมาตรฐาน สำรวจความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ลดสายการบังคับบัญชาลง ให้อำนาจตามส่วนงานการตัดสินใจเบ็ดเสร็จในส่วนงานตัวเองมากขึ้น และให้พนักงานพัฒนากระบวนการทำงานในทุกขั้นตอนของการทำงานโดยทำเป็นประจำและแทรกอยู่ในงานทุกกระบวนการ
คำสำคัญ :  วัฒนธรรมองค์การ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-12-29

How to Cite

โพชะเรือง น., & แก้วจำนงค์ อ. (2011). แนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์การ กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน). Princess of Naradhiwas University Journal, 4(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53724

Issue

Section

บทความวิจัย