นวัตกรรมชุดหุ่นฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล

Authors

  • ปฐมามาศ โชติบัณ
  • กิตติพร เนาว์สุวรรณ
  • ธารินี นนทพุทธ
  • จรูญรัตน์ รอดเนียม

Abstract

การวิจัยเรื่องนวัตกรรมชุดหุ่นฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล เป็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลและศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้ชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ดำเนินการวิจัยเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การสร้างและพัฒนาชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 2) สร้างชุดหุ่นฝึกทักษะ 3) ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 4)ทดลองใช้ 5) พัฒนาชุดหุ่นฝึกทักษะ ตอนที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้ชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบบังเอิญ ได้แก่ นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาพยาบาลในเขตภาคใต้ จำนวน 7 แห่ง รวมทั้งสิ้น 226 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ และค่าร้อยละ  ผลการวิจัย พบว่า 1. ชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลที่ได้สร้างและพัฒนาประกอบด้วย 1) หุ่นแขนฝึกให้สารน้ำ และฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง 2) หุ่นกล้ามเนื้อ Deltoid ฝึกฉีดยาเข้าชั้นใต้ผิวหนังและชั้นกล้ามเนื้อ 3) หุ่นฝึกสวนปัสสาวะเพศหญิงเคลื่อนที่  4) หุ่นฝึกสวนปัสสาวะเพศชายเคลื่อนที่  ลักษณะโดยทั่วไปเป็นหุ่นจำลองจากของจริง ผลิตจากยางพารา  สามารถฝึกทักษะได้ด้วยตนเอง ราคาย่อมเยาว์เมื่อเทียบกับหุ่นฝึกทักษะที่ซื้อจากต่างประเทศ และ 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้ชุดหุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในภาพรวมแต่ละหุ่นฝึก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีความพึงพอใจคือการนำไปใช้มากที่สุดโดยเฉพาะความสะดวกในการใช้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเก็บรักษาและการเคลื่อนย้าย เหมาะกับการเรียนรู้ด้วยตนเองคำสำคัญ : นวัตกรรมทางการพยาบาล   หุ่นช่วยฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-09-06

How to Cite

โชติบัณ ป., เนาว์สุวรรณ ก., นนทพุทธ ธ., & รอดเนียม จ. (2013). นวัตกรรมชุดหุ่นฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53769

Issue

Section

บทความวิจัย