กลยุทธ์ในการส่งเสริมความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี: การทบทวนวรรณกรรม

Authors

  • ยุทธชัย ไชยสิทธิ์
  • รัตติยา ทองอ่อน
  • เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร
  • บุญรอด ดอนประเพ็ง
  • ดวงใจ บุญคง
  • พัชนี สมกำลัง

Abstract

การทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการส่งเสริมความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย ทำการสืบค้นข้อมูลด้วยมือ และสืบค้นด้วยอิเลคทรอนิกส์จากฐานข้อมูล AIDS Thai, ThaiLis ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545-2555 งานวิจัยที่เข้าเกณฑ์กำหนดมีจำนวนทั้งหมด 9 เรื่อง ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ในการส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มีความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีในประเทศไทยมีทั้งหมด 5 กลยุทธ์ได้แก่ 1) การให้ความรู้ 2) การสนับสนุนทางสังคม 3) การให้คำปรึกษารายบุคคลและแบบกลุ่มโดยบุคลากรสุขภาพ 4) การเสริมสร้างแรงเสริมทางบวก และ 5) การติดตามผู้ป่วย  การส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มีความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี ควรใช้กลยุทธ์แบบผสมผสานมากกว่าหนึ่งวิธี โดยคำนึงถึงบริบทของหน่วยงานเป็นสำคัญ ควรมีการศึกษาผลลัพธ์ของแต่ละกลยุทธ์ซ้ำ โดยเพิ่มผลที่สืบเนื่องมาจากความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี เช่น ระดับซีดี4 หรือปริมาณไวรัสในกระแสเลือดคำสำคัญ : การทบทวนงานวิจัย ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์  ความสม่ำเสมอ ยาต้านไวรัสเอชไอวี

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-09-06

How to Cite

ไชยสิทธิ์ ย., ทองอ่อน ร., ดำรงภคภากร เ., ดอนประเพ็ง บ., บุญคง ด., & สมกำลัง พ. (2013). กลยุทธ์ในการส่งเสริมความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี: การทบทวนวรรณกรรม. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53770

Issue

Section

บทความวิจัย