ความครอบคลุมและคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

Authors

  • พนม สุขจันทร์
  • ยุพเยาว์ เอื้ออารยาภรณ์

Abstract

การศึกษานี้เป็นการประเมินความครอบคลุมและคุณภาพการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง (retrospective study) กลุ่มตัวอย่างศึกษา คือผู้ป่วยโรคเบาหวานในแผนกผู้ป่วยนอกจำนวน 376 คน ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์ดัชนีชี้วัดคุณภาพการดูแลผู้ป่วยหวาน จำนวน 14 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า การให้บริการการตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน มีความครอบคลุมอยู่ในอัตราต่ำ โดยเฉพาะการตรวจทางห้องปฏิบัติการเช่น การตรวจหาค่าระดับไขมันในเลือด (LDL), ค่าระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C), การตรวจจอประสาทตา(retinal examination) และภาวะการมีไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ (Microalbuminuria) และมีผลการประเมินคุณภาพการบริการที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 13 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดทั้งหมดของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตัวชี้วัดที่มีคุณภาพการบริการที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับมากถึงมากที่สุด มี 2 ตัวชี้วัด คือ ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจภาวะมีไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ (Microalbuminuria) ประจำปี (ร้อยละ 13.6) และอัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะผิดปกติของไต (Nephropathy) (ร้อยละ 37.7) ส่วนตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริการคือ การได้รับยา ARB หรือ ACEI ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะมีไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ (Microalbuminuria) (ร้อยละ 66.7) คำสำคัญ : เบาหวาน  คุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-09-06

How to Cite

สุขจันทร์ พ., & เอื้ออารยาภรณ์ ย. (2013). ความครอบคลุมและคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53771

Issue

Section

บทความวิจัย